Skip to main content

Werkplan HOHN 2023

logo HOHN nieuw 28 3 2023

Werkplan HOHN 2023

INLEIDING

Dit is het werkplan van Huurders Organisatie Heimstaden Nederland en beschrijft wat we nastreven en welke prioriteiten we stellen voor het komende jaar 2023.

De Stichting Huurders organisatie Heimstaden Nederland (HOHN) is een onafhankelijke professioneel opererende vrijwilligersorganisatie. Haar doel is het behartigen van de belangen van alle huurders van Heimstaden Nederland. De achterban van HOHN zijn bewonerscommissies(BC), Lokale Huurdersorganisaties/Verenigingen(LH), Huurdersafgevaardigden (HA) en individuele huurders.

De belangen van bewoners van huurwoningen in een wooncomplex worden behartigd door een LH, een BC of een HA . In de Woningwet en de Overlegwet is de zeggenschap van huurdersorganisaties vastgelegd zoals het recht op overleg, informatie, advies en soms instemmingsrecht. Huurdersorganisaties zijn op belangrijke onderwerpen de partner bij overleg met de verhuurder Heimstaden. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) beschrijft hoe Heimstaden, Huurders Organisatie, LH’s, BC’s en HA’n vorm geven aan hun samenwerking.

De grote opgaven in 2023 zijn de inzet om, via overleg overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst, een goed functionerende huurdersorganisatie neer te zetten en ondersteuning aan de LH, BC en HA te bieden. Dit zijn de belangrijkste opgaven, maar er zal altijd aandacht zijn voor de individuele huurders die onze ondersteuning nodig hebben of voor ondersteuning van nieuwe LH, BC of HA bij hun start.

HET BESTUUR

Bestuursleden van HOHN zijn afkomstig uit de achterban: het zijn huurders van Heimstaden, woonachtig door heel Nederland. Het bestuur heeft een duidelijke verdeling van taken en functies, zoals die van voorzitter, secretaris en penningmeester en algemeen bestuurslid. De functies voorzitter/secretaris of secretaris/penningmeester kunnen worden gecombineerd. Andere taken worden per vergadering toebedeeld of bij een bestuurder gelegd die een bepaald onderwerp in zijn/haar portefeuille heeft. Van ieder bestuurslid is bekend hoeveel tijd men voor de stichting beschikbaar heeft.

Aan kandidaten voor een bestuursfunctie wordt gevraagd om eerst enige tijd als aspirant bestuurslid ‘mee te lopen’ om zo vertrouwd te raken met het werk van HOHN. De formele benoeming tot bestuurslid wordt door de Algemene jaar vergadering (AJV) gefiatteerd.

Inzet en beoogd resultaten

 • Uitbreiding van het bestuur
 • Werving bestuursleden
 • Verdeling van taken en functies tussen bestuursleden
 • Professionalisering van het bestuur door scholing en training
 • Ontwikkelen van beleid over hoe individuele huurders meer betrokken kunnen worden bij de stichting en de participatie van de achterban kan worden vergroot

BESTUURSVERGADERINGEN

Zo vaak als nodig is er een Algemene Bestuursvergadering. In dit overleg worden meningen gevormd, besluiten genomen en diverse interne en externe overleggen voorbereid.

Inzet en beoogde resultaten

 • Nieuwe bestuursleden zoeken
 • Taken verdelen aan de hand van belangstelling, deskundigheid en de tijd die een bestuurslid hiervoor kan en wil inzetten
 • Minimaal een keer per jaar een Algemene Jaar Vergadering (AJV) organiseren

ALGEMENE JAARVERGADERING
Minimaal een keer per jaar vindt de Algemene Jaar Vergadering (AJV) plaats. Op deze vergadering overlegt het bestuur met de leden van LH’s, BC’s, HA’n en individuele huurders over beleid en organisatorische zaken. De agenda bevat een aantal vaste punten, zoals de notulen, jaarverslag, presentatie werkplan, mededelingen, maar daarnaast ook actuele zaken. Soms wordt de vergadering - voor een deel gevuld met een themadiscussie. De AJV is de plek waar het bestuur verantwoording aflegt aan haar achterban.

De jaarvergadering zal indien mogelijk een fysieke vergadering zijn. Daar veel huurders wegens werk niet overdag aanwezig kunnen zijn bij een fysieke vergadering zal de jaarvergadering ook een videovergadering kunnen zijn.

Inzet en beoogde resultaten

 • Een keer per jaar een AJV organiseren
 • Onderwerpen voor een themadiscussie bedenken/sprekers hiervoor zoeken

COMMUNICATIE

Belangrijk voor het bestuur is een goed contact met Heimstaden, beheerders, LH’s/BC’s/HA’n en alle huurders. Daarom is het zeer gewenst dat er in elk complex of groep eengezinswoningen een Lokale Huurdersorganisatie/vereniging(LH)), bewonerscommissie(BC) of een Huurdersafgevaardigde(HA) is.
Een LH/BC/HA is ook belangrijk als aanspreekpunt in het contact met de regio/locatiemanager.

HOHN gebruikt voor informatie van de huurders de website Home (huurders-heimstaden.nl)
en nieuwsbrieven.
Voor contact met de achterban is er het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij de in 2022 gehouden enquête onder de huurders heeft de meerderheid een voorkeur uitgesproken voor digitale contacten met HOHN. Digitale contacten van HOHN met de achterban kan alleen als LH’s, BC’s, HA’n en individuele huurders zich hiervoor hebben aangemeld bij HOHN. Zie het contactformulier op onze website.

 • Een LH/BC/HA staat geregistreerd bij de Huurdersorganisatie.
 • Een LH/BC/HA houdt zich aan het reglement bewonerscommissie.

Inzet en beoogde resultaten

 • Registreren bestaande LH/BC/HA en oprichting nieuwe LH’s,BC’s promoten
 • Website up to date houden
 • Jaarvergadering houden
 • Regionaal overleg met LH/BC/HA

OVERLEG MET HEIMSTADEN

Twee keer per jaar of, indien nodig, vaker is er een fysiek overleg met Heimstaden. Indien gewenst zal er ook digitaal overleg van het HOHN-bestuur met Heimstaden plaats vinden. Hierbij kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen: Huurprijs en verhuurbeleid, servicekosten, onderhoud en dienstverlening, duurzaamheid, ZAV-beleid. Ook worden de resultaten van onze enquête met Heimstaden besproken.

Inzet en beoogde resultaten

 • Tenminste twee keer per jaar een fysiek overleg met Heimstaden plannen
 • Zo vaak als nodig een videovergadering met Heimstaden plannen
 • Heimstaden op de hoogte stellen van de onderwerpen die de huurders belangrijk vinden

NIEUWSBRIEVEN VOOR HUURDERS

Alle huurders kunnen zich via de website aanmelden bij de huurdersorganisatie. HOHN wil deze huurders regelmatig een digitale nieuwsbrief sturen met nieuws over de Huurders organisatie en/of over ontwikkelingen in de volkshuisvesting. De nieuwsbrieven komen ook op de HOHN website.
Voor niet digitaal vaardige huurders bestaat de mogelijkheid om de nieuwsbrief per post te ontvangen.