Skip to main content

Advies huurverhoging

HOHN Advies huurverhoging 2023                                                                                            

Op 22 maart 2023 ontving het HOHN-bestuur de circulaire huurverhoging per 1 juli 2023
Heimstaden is voornemens de huren per 1 juli 2023 te verhogen volgens de wettelijke kaders van de door het ministerie gepubliceerde circulaire huurprijsbeleid.

Het HOHN bestuur adviseert voor huurders in woningen met een laag energielabel D, E, F, of G, waarbij de energiekosten boven het energieplafond uit zullen stijgen, de huurverhoging te beperken.
Voor verbetering van het energielabel zijn de huurders immers afhankelijk van de verduurzaming door Heimstaden.

Gereguleerde huurwoningen

Voor huurders in de gereguleerde sector gaat Heimstaden de huren verhogen volgens de circulaire.

Circulaire
Voor wat betreft de huurverhoging in het gereguleerde segment gelden vanaf 1 juli 2023 de volgende regels:
- 3,1% voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen in 2022 van minder dan € 48.836
             en een tweepersoonshuishouden van minder dan € 56.513

Advies HOHN

huurverhoging bij energielabel D   2,1%
huurverhoging bij energielabel E    1,85%
huurverhoging bij energielabel F    1,6%
huurverhoging bij energielabel G   1,35%

Circulaire
- € 50  nominaal voor eenpersoonshuishouden met een inkomen tussen € 48.836 en € 57.573
             en voor tweepersoonshuishoudens tussen € 56.513 en € 76.764

Advies HOHN

huurverhoging bij energielabel D € 30, bij E € 25,- ,  bij F €20,- , bij G € 15,-

Circulaire
- € 100 nominaal voor een eenpersoonshuishouden met een inkomen hoger dan € 57,573
             en voor een tweepersoonshuishouden met een inkomen hoger dan € 76.764

Advies HOHN

huurverhoging bij energielabel D € 80,- , bij E € 75,- , bij F €70,- , bij G €65

Geliberaliseerde huurwoningen

Circulaire
Maximale huurverhoging 3,1% + 1% (of minder afhankelijk van huurcontract)= 4,1%
Advies HOHN voor huurverhoging bij huren tot € 1000,-
maximale huurverhoging bij energielabel D 3,1%, bij E 2,85%, bij F 2,6%, bij G 2,35%

Namens het HOHN-bestuur
C. Schults
Secretaris HOHN

Reactie Heimstaden

Dank voor uw advies met betrekking tot de jaarlijkse huurprijsindexering.

Wij hebben ons gecommitteerd aan verschillende duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder de Sustainable Development Goals van de VN en de meest ambitieuze doelstellingen van Parijsakkoord
om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 procent te beperken. Voor onszelf hebben we bovendien het doel gesteld dat in 2030 ál onze woningen beschikken over energielabel C of beter.

Energie labels

Toen wij de afgelopen jaren woningen van verschillende andere investeerders en van corporaties aankochten, hebben we daarbij ook woningen overgenomen met een slechter energielabel. Dat is een bewuste keuze geweest.
Om de woningmarkt duurzamer te maken, is het namelijk belangrijk dat partijen niet alleen oog hebben voor woningen met een goed energielabel – maar juist ook voor woningen met een D-label of lager.
Door verantwoordelijkheid te nemen over die woningen en die te verduurzamen, kunnen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

De keuze om woningen met een slechter energielabel over te nemen, hebben we óók gemaakt met de kennis dat deze woningen minder WWS-punten opleveren.
Daarmee vallen ze vaker in het gereguleerde segment en valt de maandelijkse huurprijs binnen dit segment ook lager uit.

Om een financiële stimulans te creëren om te verduurzamen is het voor Heimstaden dus niet nodig om de huurprijsverhoging te beperken aan de hand van het energielabel.
Die stimulans is er namelijk al om bovenstaande redenen – maar gezien de plannen van het kabinet om vanaf 1 januari 2024 minpunten toe te kennen aan woningen met een E-, F- of G-label.
Daar komt bij dat het verder beperken van huurverlaging aan de hand van het energielabel het financieel moeilijker maakt om die woningen in de komende jaren te verduurzamen.

Regulering

Verder is de wettelijk beperkte huurverhoging – sinds 2021 zowel voor de sociale als de vrije sector, vanaf 2023 zelfs ver onder CPI –al afgestemd op maatschappelijke en economische omstandigheden. Vooral voor onze woningen in het niet-gereguleerde segment zorgt dit er in veel gevallen al voor dat de maximale verhoging lager uitvalt dan in de oorspronkelijke huurovereenkomst is vastgelegd.

Uw advies

Bovenstaande in overweging nemende, zullen we uw advies met betrekking tot de jaarlijkse huurprijsindexering niet overnemen. Dat betekent dat we de netto huur voor liberale woningen met maximaal 3,1 procent verhogen en voor sociale woningen afhankelijk van het inkomen en de huidige huurprijs met 100 euro, 50 euro. Voor de volledigheid wijzen we erop dat dit geen afwijking is op ons bestaande beleid, maar om een invulling op basis van de geldende kaders.

Met vriendelijke groet,

Sander Bruijn - Head of Operations

Heimstaden