Skip to main content

De gemeente stuurt in de eerste maanden van het jaar de nieuwe WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van de woning op peildatum 1 januari 2023. Als de waarde niet klopt, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Waarom is de WOZ waarde interessant voor huurders?

In de eerste maanden van het jaar ontvangt iedere huurder de nieuwe WOZ-waarde van zijn of haar huurwoning. De WOZ-waarde heeft invloed op de huurprijs die u betaalt. Het is daarom goed om te weten wat de WOZ-waarde van uw huurwoning is. De maximaal toegestane huurprijs is namelijk voor een deel afhankelijk van de WOZ-waarde.
De WOZ-waarde is vooral belangrijk voor huurders die op dit moment een huur betalen die dicht tegen het maximum aanzit. Bij een lagere WOZ-waarde daalt de maximale toegestane huurprijs. Als die maximale huurprijs lager is dan de huur, die u betaalt, dan moet de verhuurder de huur verlagen.

Wat is de WOZ – Waarde?
WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Kort gezegd, het is de waarde van uw woning. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast. Ieder inwoner van de gemeente krijgt te horen wat de WOZ-waarde van de woning is. Via de informatie over de gemeentelijke heffingen en mijnoverheid.nl kunt u zien welke WOZ-waarde uw woning heeft.

Waarom is dit belangrijk voor huurders?
De WOZ-waarde heeft invloed op de huurprijs van uw huurwoning. De waarde van uw woning bepaalt mede de hoogte van de huur die u maximaal mag betalen voor uw huurwoning (maximale huurprijs). Betaalt u nu een huur die dicht in de buurt komt van de maximale huurprijs? Een lagere WOZ-waarde kan ervoor zorgen dat de maximale huurprijs lager wordt dan de huur die u nu betaalt. In deze situatie moet de verhuurder uw huur verlagen. Weigert de verhuurder dit, dan kan de huurder naar de Huurcommissie stappen om huurverlaging af te dwingen. Het is niet heel moeilijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Je moet een brief sturen naar de gemeente.

De Woonbond heeft op een rijtje gezet hoe een huurder succesvol bezwaar kan maken tegen een hoge WOZ-waarde.

Modelbrief bezwaar WOZ

Hier vindt u de door de Woonbond beschikbaar gestelde modelbrief voor het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw huurwoning.

 • Vul de brief waar nodig aan. Vervang de tekst tussen [haakjes] door uw eigen tekst.
 • Verwijder de bezwaarredenen die niet van toepassing zijn.

Bezwaarschrift WOZ

Aan de gemeente [Naam gemeente]

T.a.v. de heffingsambtenaar

[Straat en huisnummer]

[Postcode en plaats]

Betreft: Bezwaarschrift WOZ-beschikking 2024

Datum: [vul datum beschikking in]

Nummer: [vul nummer beschikking in]

Betreft: object [vul adres in van woning waar beschikking over gaat]

Geachte heer of mevrouw,

Ik ontving van u bovengenoemde WOZ-beschikking 2024, met waardepeildatum 1 januari 2023. Ik ben het niet eens met de daarin genoemde waarde van € [vul bedrag in] voor mijn woning. Naar mijn mening heeft u de waarde te hoog vastgesteld.

Om de volgende redenen maak ik bezwaar:

U heeft mij een beschikking gestuurd van de verkeerde woning. De beschikking gaat over [vul adres in], maar ik ben de huurder/gebruiker van [vul adres in].

De in de beschikking genoemde feiten over mijn woning kloppen niet:

 • Ik heb een ander type woning dan in de beschikking staat. Mijn woning is een [noem woningtype, bijv. flat, tussenwoning]
 • In de beschikking staan onderdelen genoemd die niet bij mijn woning horen. Mijn woning heeft geen [bijv: uitbouw, berging, dakkapel]
 • Het bouwjaar klopt niet. Het correcte bouwjaar is [vul bouwjaar in]
 • De oppervlakte van mijn woning is kleiner dan in de beschikking staat. De oppervlakte van mijn woning is [aantal] vierkante meter.
 • De inhoud van mijn woning is minder dan in de beschikking staat, namelijk [aantal] kubieke meter.
 • De kadastrale grenzen kloppen niet.

Mijn woning wijkt af van het referentiepand/de referentiepanden:

 • De referentiepand(en) zijn van een ander woningtype
  [beschrijf woningtype, bijv. flat, tussenwoning]
 • Mijn woning is minder goed onderhouden
  [beschrijf waarin de staat van onderhoud afwijkt: bijv. sterk verouderde badkamer of keuken/ achterstallig schilderwerk buitenzijde]
 • De ligging van mijn woning is minder gunstig.
  [beschrijf waarin de ligging afwijkt, bijv. de referentiepanden liggen aan het park/kanaal/open water]
 • De verkoopdatum van de referentiewoning(en) wijkt meer dan 6 maanden af van de waardepeildatum.

Bij het bepalen van de waarde is geen rekening gehouden met:

 • Ernstige overlast door weg- spoor- of vliegverkeer of industrie
 • Ernstig verval van de buurt (bijv. bouwtechnisch verval in de omgeving veroorzaakt door leegstand of sloop);
 • Hinder door stadsvernieuwingsactiviteiten
 • Niet-incidentele bodem- of luchtverontreiniging in de directe omgeving
 • Parkeeroverlast vanwege te weinig/ geen parkeerplaatsen in de straat of nabije omgeving
 • Overlast door het ontbreken van bestrating in mijn nieuwbouwwijk
 • Overlast door grote bomen
 • Het feit dat de woning op korte termijn gesloopt wordt
 • De volgende onderhoudsgebreken van mijn woning:
  [beschrijf onderhoudsgebreken]
 • [beschrijf een eigen bezwaarreden]

Naar mijn mening zou de waarde van mijn woning vastgesteld moeten worden op € [vul bedrag in]

Mocht u het voornemen hebben mijn bezwaar af te wijzen dan verzoek ik gehoord te worden.

Hoogachtend,

 

…………….

 

[Uw naam]

[Uw straat en huisnummer]

[Uw postcode en plaats]

[Uw e-mailadres]

Bijlagen:

[Noem hier de bijlagen bij uw brief, bijv.

 • kopie volledige uitspraak Huurcommissie tijdelijke huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken;
 • kopie uitspraak Huurcommissie van vóór 1 oktober 2015 waaruit blijkt dat er aftrekpunten vanwege hinderlijke situaties zijn toegekend;
 • kopie saneringsbeschikking van Gedeputeerde Staten waaruit de bodem- en of luchtverontreiniging blijkt; ]